Påskbudskap från Hans Högvördighet Ärkebiskop Gabriel

Kära bröder och systrar,

Kristus är uppstånden!

Jag är lycklig över att få hälsa er med detta glada utrop som vi alla enligt den uråldriga traditionen utväxlar vid Påskens ljusa och vackra fest.

Ja, må Herren vara vår glädje ! Må han vidga våra hjärtan och hela vårt väsen den stund vi förstår att vi inte längre hålls fjättrade av synden och att dödens kval är tillintetgjorda.

Vi behöver verkligen en uppståndelse som är så full av kraft och hoppfulla tecken som den som gavs åt lärjungarna den tredje dagen för att komma till rätta med de falska föreställningar som vi gör oss av lidandet och korset, så att denna uppståndelse kan bli en källa till tro för oss. Ty det är endast genom Uppståndelsen som vi inte bara kan förstå hur Kristi kors kan ge oss förlåtelse för våra synder utan också med glädje uthärda korsets lidande. Då blir lidandet inte längre lidande utan delaktighet av härlighet, liksom den helige aposteln Paulus har sagt : ”Vi må dela hans lidande för att också bli delaktiga av hans härlighet.” (Rom 8:17)

Kära bröder och systrar, vi älskar alla friheten. Vi känner av oss själva hur viktig den är i våra liv. Men nu ger Kristus oss möjligheten att leva i denna frihet ! Det är nämligen av kärlek som han Har låtit sig fastnaglas på korset och läggas i graven. Låt oss förstå det rätt ! Det handlar om mycket mer än bara en försoning ; det handlar om fullbordandet av hela frälsningens ekonomi ! Det är nämligen som de heliga Fäderna säger : Inkarnationens mysterium upphör inte med den försonande korsfästelsen och återlösningen genom blodet, för Kristus måste stiga ända ned i dödsrikets djup för att befria Adams barn, som befann sig ”i mörkrets och dödens skugga” (Luk 1:79), från ”syndens och dödens lag” (Rom 8:2). Således gör oss Kristus - den nye Adam, dödens besegrare - genom sin Uppståndelse till nya människor. Han ger oss på nytt förmågan att känna och älska Gud, att på nytt leva med Gud och att bli frälsta : ”Ordet blev människa för att vi i honom ska kunna bli Gud” (Den helige Athanasios den Store) Men, bröder och systrar, vi får inte låta oss nöja med en glädjerik men kortvarig fest, utan vi ska leva av detta Uppståndelsens mysterium ! Redan här, i denna världen, måste vi låta hela vårt väsen och hela vårt liv genomsyras av det glada utrop som vi utväxlar under dessa dagar : ”Kristus är uppstånden !”. Vi måste tro och handla i enlighet med detta, som aposteln Paulus säger : ”Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är kvar i era synder !” (1 Kor. 15:17)

Hur ska vi alltså göra ? Det finns många medel som står till vårt förfogande för att konkretisera vår förening med Gud. Tänk på Stora Torsdagen ! Den dagen förklarade Jesus allt för apostlarna om vad som skulle äga rum under de följande dagarna, men han lät inte nöja sig med bara en teoretisk utläggning. Redan innan stunden var inne erbjöd han dem att vara i fullständig förening med honom, vilket redan innebar Frälsningen, genom att ge dem sin dyrbara Kropp och sitt dyrbara Blod. I den mystiska Måltiden är Kristus på samma gång offrad och uppstånden, död och levande ! Minns hans egna ord : ”Detta är min kropp som blir bruten för er, detta är mitt blod som blir utgjutet för er”. Det är uppenbart att Herren inte hade kunnat säga detta utan att vara säker på vad som skulle ske senare. Vi befinner oss inte i något slags mytologi utan i Uppståndelsens konkreta verklighet Varje gång vi närmar oss den heliga Kalken och smakar dess dyrbara innehåll avkläder vi oss synden och ikläder oss Kristi bländande skönhet. Ett sådant mysterium är möjligt endast genom Herrens stora barmhärtighet och hans ofattbara kärlek till människorna !

Detta är utan tvivel den underbaraste av alla följderna av vår Herres och Frälsares Jesu Kristi död och Uppståndelse. Genom att alla sakrament är förbundna med den Heliga Eukaristin njuter vi de frälsningsbringande frukterna av denna vackra fest som vi firar denna heliga dag när vi träder fram till den heliga Kalken och tar del av de heliga Gåvorna. Låt oss därför inte tveka ! Låt oss ösa ur Frälsningens källa, låt oss vattnas av den gudomliga Kärlekens bägare och låt oss leva detta nya liv som har givits oss till del ! Men det räcker inte att bara äta och dricka, för det är inte lämpligt att vi berikar endast oss själva med Guds barmhärtighet. Det som vi har fått oss till del, Guds Kärlek, är Guds själva väsen. Men i Gud delas kärleken i en oupphörlig rörelse mellan de tre Gudomliga Personerna. När vi nu har blivit gudomliggjorda genom Uppståndelsen, låt oss handla följdriktigt och dela den kärlek som vi har fått gratis... Förvisso är det inte alltid lätt, men vi är här på jorden för att lära oss av vår ende läromästare och Herre, Jesus Kristus. Låt oss också be honom : Herre, lär mig att älska ! Lär mig att leva i Uppståndelsen ! Uppres mig i ditt ljus med alla mina bröder och giv mig att oupphörligen få sjunga : ”Kristus är uppstånden från de döda, med döden har han övervunnit döden och åt dem i gravarna har han gett liv !”

Med detta glädjerop, fyllt av fröjd och hopp, sänder jag er all min kärlek.

Den Helige Alexander Nevskijs katedral, Påsken 2010

+ GABRIEL
Ärkebiskop av Komana
Den Ekumeniske Patriarkens Exark

Retour haut de page
SPIP