Paasboodschap van Z. Em Aartsbisschop Gabriel van Komana

Exarch van de oecumenische patriarch

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Christus is Opgestaan !

« Indien gij wist van de gave Gods.... » (Joh. 4,10)

Het is met een grote vreugde dat ik mij bij tot u richt op deze avondloze dag, op dit feest zonder einde, in deze nieuwe tijd die de ouderdom van de wereld doordringt, op dit gezegende ogenblik van de eeuwigheid waar, zoals wij het beschouwen op de ikoon van de nederdaling ter helle, Christus die Adam en Eva uit het graf trekt en ons met hen verheft in het zachte en goddelijke licht van de Opstanding.

Inderdaad, hetgeen de ikoon van de nederdaling ter helle ons openbaart is wonderlijk ! Wat zien wij ? De Heer vernedert zich tot het zoeken van Adam, het verloren schaap. En dit zoeken troost ons, kalmeert ons, schenkt ons kracht want het is ook tot ons dat Hij zich richt, ook ons zoekt Hij. In het paradijs heeft God Adam gezocht, die zich na de zondeval verborg. “Adam, waar ben je ?” Vandaag doet Hij meer dan roepen. De mensgeworden Gekruisigde, de uit de doden opgestane God daalt af tot de diepste ellende van de mens, tot onze ellende om ons te zeggen “Geef Mij uw hand opdat Ik u opwekke !” En Hij richt zich daarbij tot iedere mens, hoe diep de afgrond van diens armoede ook moge zijn.

Wat zien wij nog meer op de paasikoon ? Wij beschouwen de lichtende nederdaling van Jezus in ons eigen hart, want het is daar dat Hij ons verwacht, het is daar dat Hij ons Zijn barmhartigheid wil tonen. De Heer kent zeer goed onze nood, daar waar wij ons verbergen met de ellende van onze zwakheden, daar waar wij dikwijls de indruk wekken niet aanwezig te zijn en zodoende weigeren de afgrond te erkennen waarin we ons door onze zonden bevinden. Maar toch is het daar dat Christus komt, Hij offert zich voor ons, Hij buigt zich naar ons toe, Hij trekt ons aan, Hij wil dat wij gegrepen zijn door Zijn liefde voor ons. Maar daarom moeten wij in volle vrijheid Zijn uitgestoken hand vastgrijpen zoals Hij het doet. Heel onze persoon moet op Hem gericht zijn. Maar let wel : het gaat om heel ons wezen zoals het is, verloren door zwakheid en armoede, gekwetst door de zonde. Daarom kunnen wij instemmen met de woorden : “Ik ben een verloren schaap, roep mij terug o Heiland en red mij !” (officie der overledenen).

Gedurende de dagen die aan Pasen voorafgingen, hebben wij het Lijden van Christus beleefd en vandaag beschouwen wij een Christus die hartstochtelijk van ons houdt. Broeders en zusters, weet wel dat dit niet een woordenspel is, maar het betreft de realiteit zelf van ons Heil : zolang wij niet gegrepen zijn door deze passie van de Verlosser voor ieder van ons, zolang wij ons niet verlangd weten, gezocht door Hem, bemind op een wijze die alle begrip te boven gaat, zolang blijven wij uitgedoofde wezens... Maar integendeel, wij moeten branden van verlangen zoals de psalm zegt : “Gij maakt vuurvlammen tot uw dienaren” (Ps 103, 4). Laten wij ons dus leiden door dit wonderlijke Licht van de Opstanding en binnentreden met gloed en vertrouwen in dit verlangen van God.

“Vrede aan allen”, zegt de Heer tot Zijn apostelen op de avond van de eerste dag van de week (Joh. 20, 19). Laat ons die vrede ontvangen, de consequentie van de onbegrennsde Liefde van God voor ons en laat ons op onze beurt vredestichters zijn : om dit te zijn moeten we de goede weg nemen. Laten wij ons dus inspireren door het verlangen van Christus, laten wij ons doordringen van zijn medelijden, laten we ons bevrijden uit ons graf !

De Heer is Leven en Hij zegt ons vandaag nog : “Ik ben uiw Leven” ! En indien we al op bepaalde momenten wanhopig zijn, dan zegt Hij ons : “Ik ben uw hoop”. Hij hernieuwt in ons steeds opnieuw de vreugde.

Laten wij hem dus ontvangen in ons gekwetste hart ; laat Hem de poorten van onze hel vertrappen. Ja waarlijk, “door zijn dood heeft Hij de dood overwonnen en aan hen die in het graf waren het Leven geschonken” (Paastroparion).

Beminde broeders en zusters, uit geheel mijn hart nodig ik u uit om “al deze dingen” in uw hart te bewaren et ze te beleven en te delen met alle mensen op aarde !

Moge de zegen van de Opgestane Heer altijd met u zijn !

Christus is opgestaan !
Hij is waarlijk Opgestaan !

Parijs, 11/24 april 2011.
Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky.

† Aartsbisschop Gabriel van Komana
Exarque du Patriarche oecuménique.

Retour haut de page
SPIP