Communiqué - Gewone en Buitengewone Vergaderingen van het Aartsbisdom

(JPEG)

Op 24 en 25 januari 2020 zijn de algemene en buitengewone vergaderingen van het Aartsbis-dom gehouden in de lokalen van het Instituut St. Serge onder voorzitterschap van Zijne Eminen-tie Metropoliet Johannes. Ondanks de verstoringen van het vervoer hebben 133 van de 181 in-geschreven afgevaardigden (75% van het totaal) aan de beraadslagingen kunnen deelnemen. Op de eerste dag hebben de afgevaardigden, na de viering van de Goddelijke Liturgie, de verslagen van de werkzaamheden van Zijne Eminentie Metropoliet Johannes en van de secretaris van de Raad gehoord. Vervolgens die van de penningmeester en van de kascommissie, waarna de pen-ningmeester unaniem decharge werd verleend.

Vervolgens hebben plaats gehad :

- Enerzijds de vernieuwing van de leden van de Raad van het Aartsbisdom en de verkie-zing van de kascommissie ;

- Anderzijds de verkiezing van twee hulpbisschoppen : Archimandriet Symeon, overste van het St. Silouanklooster in Sarthe, en Hegoumen Elisée, rector van de parochie van de H. Drie-eenheid (in de crypte van de Alexander Nevskijkathedraal).

(JPEG)

Deze verkiezing is met een zeer vurige uitroep “Axios” en een “ Mnogaja leta” verwelkomd.

Op de tweede dag heeft de Buitengewone Algemene Vergadering met een meerderheid van 94% van de uitgebrachte stemmen de wijzigingen van de statuten goedgekeurd, die nodig waren om ze in overeenstemming te brengen met de « Gramota » die 3 november 2019 door Zijne Heiligheid Patriarch Kyrill aan Zijne Eminentie Metropoliet Johannes is overhandigd.

De beraadslagingen hebben zich in een atmosfeer van wederzijdse welwillendheid voltrokken. Ze werden afgesloten door een dringende oproep van Metropoliet Johannes om onze parochies om te zetten in catechetische opvangcentra, waar iedereen, met name diegene die voor het eerst komt, beschouwd moeten worden als een nieuwe ontmoeting met Christus.

(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
Retour haut de page
SPIP