Communiqué van het Diocesaan Bestuur van 7 maart 2020

Nu we de Heilige en Grote Vastentijd ingaan, roept Mgr. Johannes alle leden van het Aartsbis-dom op zich in gebed te verenigen met de parochie in Brussel, haar parochianen en haar rector, priestermonnik Prokhor (Spasky).

Deze parochie is immers het mikpunt van veelvoudige pogingen om haar onderuit te halen, die sinds een week op verscheidene wijzen worden ondernomen door priester Christophe D’Aloisio, die al ver voordat hij ons Aartsbisdom verliet om over te gaan naar de Roemeens-Orthodoxe Metropolie van West- en Zuid-Europa, ontheven is van zijn taak “van tijdelijk waar-nemend rector”.

Op 24 februari 2020 is priester Christophe D’Aloisio de ruimten van de parochie van de H.H. Panteleimon en Nikolaas binnengedrongen, zonder dat de parochianen en de rector dit wisten. Hij heeft zich toegang verschaft tot de altaarruimte van de kerk, en zich het antimension, dat op de altaartafel lag, toegeëigend. Hij heeft daar in een bericht gewag van gemaakt.

Zonder antimension, dat de sacramentele band is tussen de priester en zijn bisschop, is geen viering mogelijk. Het ging er dus om vader Prochor materieel te beletten de diensten te kunnen celebreren bij het ingaan van de Heilige en Grote Vastentijd.

Verder is er een website ontworpen die met de officiële site van de parochie wil concur-reren, en waarvan duidelijk het doel is twijfel en verwarring te zaaien onder de gelovigen.

Deze daden zijn bijzonder ernstig. Metropoliet Johannes van Doebna, de Raad van het Aartsbisdom en het Diocesaan Bestuur staan aan de zijde van deze in moeilijkheden verkerende parochie en van haar rector.

De solidariteit van de geestelijkheid van België is voorbeeldig. Metropoliet Johannes heeft onmiddellijk de rector een antimension doen toekomen, waardoor vader Prochor op nor-male wijze de liturgie van zondag heeft kunnen vieren. De bedreigingen tegen de parochie heb-ben desalniettemin geleid tot het schrappen van bepaalde diensten tijdens de eerste week van de Grote Vasten.

Deze feiten zijn ter kennis gebracht aan Zijne Eminentie Mgr. Josef (Pop), die de Roe-meens-Orthodoxe Metropolie van West- en Zuid-Europa leidt. De gevolgen op wettelijk en juri-disch vlak worden tenslotte eveneens bekeken. We herinneren u eraan dat de enige site van de parochie van de H.H. Panteleimon en Nikolaas te Brussel, die priestermonnik Prochor Spasskij als rector vermeldt, is : www.stpanteleimon.eu

In deze periode van de Heilige en Grote Vasten wijdt Mgr. Johannes zijn steun en zijn gebeden geheel en al aan vader Prochor en de parochianen van de H.H. Panteleimon en Nikolaas, en roept op het liturgisch leven in alle parochies van het Aartsbisdom in rust en gebed voort te zet-ten.

Parijs, 7 maart 2020.

Retour haut de page
SPIP