Paasboodschap van Zijne Heiligheid Kyrill, Patriarch van Moskou en heel Rusland

Hooggewijde herders, eerbiedwaardige vaders, vereerde monniken en monialen, beste broeders en zusters !

(JPEG)

CHRISTUS IS OPGESTAAN !

Door de genade van de Almachtige God zijn we waardig gekeurd om de stralende Paasnacht te bereiken, en opnieuw verheugen we ons in de glorieuze Opstanding van Christus. Ik feliciteer u allen, mijn dierbaren, met deze grote Feestdag en het Feest der feesten.

Bijna tweeduizend jaar scheiden ons van de gebeurtenis die wij heden gedenken. Maar elk jaar viert de Kerk met onveranderd geestelijk ontzag de Opstanding van de Heer, en is zij onvermoeibaar getuige van de uitzonderlijke aard van wat er gebeurd is in de grafgrot bij de muren van het oude Jeruzalem. De hele aardse weg van de Zoon Gods - van Zijn wonderbaarlijke Menswording tot het Lijden en de verschrikkelijke dood aan het Kruis - is de vervulling van de belofte van de Schep-per, die destijds aan onze voorouders werd gegeven. God beloofde Diegene naar de wereld te sturen Die onze zwakheden op zich zal nemen, en onze ziekten zal dragen (Jes. 53:4) en Zijn volk zal redden van hun zonden (Mt. 1:21). De Heer heeft deze belofte herhaaldelijk bevestigd door Zijn profeten. Aan deze belofte is Hij trouw gebleven, zelfs toen het uitverkoren volk af-week van het verbond en de wil van de Schepper overtrad.

In de Opstanding van Christus werd Gods liefde immers in haar volledigheid getoond, want overwonnen werd, uiteindelijk, de dood, de laatste grens die de mens van de ware Bron van het leven vervreemdde. En hoewel de lichamelijke dood bestaat en het menselijke lichaam doodt, is die niet langer in staat om onze zielen te doden, dat wil zeggen om ons te beroven van het eeuwige leven in gemeenschap met de Schepper. De dood is verslagen, zijn angel uitgerukt (1 Kor. 15:55). De Heer heeft de krijgsgevangen medegevoerd (Ef. 4:8), en de hel onttroond. Want geen woord van God zal krachteloos wezen. (Lk. 1:37) - voorwaar, Hij is opgewekt, ge-lijk Hij gezegd heeft ! (Mt. 28 : 6)

In het huidige jaar ondergaan de volkeren van de aarde speciale beproevingen. Een de-structieve uitbraak heeft zich over de hele wereld verspreid, en ook de grenzen van onze landen bereikt. De autoriteiten nemen beperkende maatregelen om de explosieve groei van de epidemie te voorkomen. In sommige landen waar het Patriarchaat Moskou pastorale zorg verleent, is de openbare eredienst, waaronder de Goddelijke Liturgie, stopgezet. Maar wij, orthodoxe christe-nen, mogen in deze moeilijke omstandigheden echter niet de moed verliezen of wanhopig wor-den, laat staan in paniek raken. We zijn geroepen om de innerlijke vrede te bewaren en de woor-den van de Heiland te gedenken, die aan de vooravond van Zijn verzoenend lijden zijn uitgesp-roken : ‘In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwon-nen’ (Joh. 16:33).

Pasen is voor de mensheid een overgang geworden van de slavernij aan de zonde naar de vrijheid van het Koninkrijk der Hemelen, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods (Rom. 8:21). Alleen dankzij de Opstanding van de Heiland krijgen we de echte vrijheid, waar de onvolprezen Paulus van getuigt en ons toe oproept : ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus ons vrijgemaakt heeft’ (Gal. 5 : 1). Hoe vaak hebben we deze woorden gelezen of gehoord ? En laten we nu eens overwegen : leven we vandaag niet alsof er helemaal geen Op-standing van Christus geweest is ? Ruilen we niet de eensklaps geopenbaarde rijkdom van de eeuwigheid in voor de eindeloze zorgen, wanneer wij opnieuw door de ijdelheid van deze we-reld gevangen worden genomen, terwijl we toegeven aan voorbijgaande angsten, en de onver-gankelijke spirituele schatten en de ware roeping van een christen vergeten om de Heer ‘te die-nen, in heiligheid en gerechtigheid voor Zijn aangezicht’ ? (Lk. 1:75)

Echter de ‘zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader’ (Jac. 1:27) bestaat juist daarin, dat men naar het voorbeeld, dat ons de Goede Herder in het Evangelie getoond heeft, elkander begrip toont met liefde en geduld, en elkander helpt en steunt in de beproevingen. Geen enkele uiterlijke beperking mag onze eenheid ontbinden en ons die echte spirituele vrijheid ont-nemen, die we allemaal hebben verkregen door het kennen van onze Heer en Heiland Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft en ons de mogelijkheid gegeven heeft ‘kinderen Gods genoemd te worden, en het ook te zijn.’ (1 Joh. 3 : 1).

‘Één van hart en ziel’ (Hand. 4:32) zijn alle trouwe kinderen van de Kerk, want afzon-derlijk zijn we ledematen, maar samen zijn we het Lichaam van Christus, en ‘niets zal ons kun-nen scheiden van de liefde Gods’ (Rom. 8:39). Mogen degenen die vandaag om goede redenen niet in de gelegenheid zijn om naar de Kerk te komen en te bidden, weten, dat aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt. Het geloof geeft ons de kracht om te leven en met Gods hulp ver-schillende aandoeningen en beproevingen te overwinnen, met inbegrip van datgene wat in ons leven gekomen is door de verspreiding van een gevaarlijk virus.

Vurig roep ik u allen op, mijn dierbaren, onze gemeenschappelijke gebeden te intensive-ren, opdat de Heer, ondanks alle moeilijkheden, ons moge geven deelgenoten te blijven van het genaderijke liturgische leven van de Kerk, en dat het Heilig Sacrament van de Eucharistie ge-vierd moge blijven worden en de gelovigen met vrijmoedigheid toegang mogen hebben tot de ware Bron van Leven - de Heilige Mysteriën van Christus, opdat de zieken genezing mogen ontvangen en de gezonden beschut mogen worden tegen de gevaarlijke infectie.

Wij geloven dat de Verrezen Heiland ons niet zal verlaten en ons het doorzettingsver-mogen en de moed zal zenden, om standvastig te blijven in het geloof, en de aardse weg naar het eeuwige leven heilzaam te laten verlopen. Hartelijk feliciteer ik u allen, mijn geliefde broeders en zusters, met het lichtdragend feest van het Heilig Pasen, en ik roep u op om voortdurend het beeld van de ware leerlingen van de Heiland te tonen, door het geven van het goede voorbeeld aan de mensen om ons heen en de volmaaktheid te verkondigen “van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonder-baar licht” (1 Petr. 2:9), om alle dagen van ons leven door onze daden te getuigen van de onop-houdelijke kracht en trouw aan de woorden van Pasen :

CHRISTUS IS WAARLIJK OPGESTAAN !

+ KYRILL, PATRIARCH VAN MOSKOU EN GEHEEL RUSLAND

Pasen van Christus, 2020

Retour haut de page
SPIP