Julbudskap Från H.E. Gabriel till Prästerskapet

Julbudskap Från H.E. Gabriel till Prästerskapet och de Troende Inom Ärkestiftet för de ryska ortodoxa kyrkorna i västeuropa

Vördade fäder, kära bröder och systrar i Kristus!

"Kristus födes, lovsjungen Honom, Han kommer från höjden, gån att möta Honom".

I denna långa Julnatt som närmar sig koncentreras och manifesteras hela Guds kärleks mysterium. Gud visar oss ett nytt ansikte, ett ansikte av ömhet och förlåtelse, den himmelske Faderns medlidande, Han som sänder sin ende son till vår avlägsna jord för att söka upp det sårade och förlorade fåret och återdföra det till de himmelska betesmarkerna, som är det eviga Riket av ljus och kärlek.

Det är ett obegripligt mysterium som ingen hade kunnat tro, och ingen filosofi eller religion kunde fatta eller förutse vilken hädelse och dårskap detta den allsmäktige Gudens nedstigande tycks vara för det mänskliga förnuftet. Gud har blivit människa. Ja Gud den Allsmäktige och ouppnåeliga, Han som "omger sig med ljus liksom en mantel", denne Gud har blivit människa och har för detta färdats över de oändliga himlar som Han har skapat och genomgått alla människans åldrar från alltifrån ett nyfött barn via ungdomen till den mogne mannen, i lydnad mot sin himmelske Fader och sedan som människa lydande sin Moder och Josef. Denna sonliga lydnad skulle föra Honom till Korset och en död i skam.

Men vi vet att döden inte hade makt över Honom, för kärleken är starkare än döden.Jesu väg på jorden skulle bli en väg av självuppoffrande kärlek som vittnade om Faderns medlidande med löftet om den Helige Andes gåva i Kyrkans Pingst.

Sedermera, genom den evige Sonens jungfruliga födsel in i vår skapelses tid, har mänsklighetens historia upplysts och fått mening inifrån, odödlighetens frön har såtts i våra hjärtans jordmån och i våra liv. Om Gud har blivit människa, och om detta påminner oss Kyrkan genom den helige Athanasios av Alexandrias ord, så är det för att människan skall bli gud. Sådant är programmet för våra liv, alla och envar skall söka rena sig, helga sig, återupprätta den gudsbild som har bleknat i djupet av våra hjärtan, upplysas av Kristi oskapade ljus för att efterlikna Honom och bli Guds barn, som Han omfattar med sin personliga och oändliga kärlek.

Mina vänner, bröder och systrar, mina barn i Herren, må den gudomlige Anden vidga våra hjärtan och omfatta dem med Guds kärleks eld, må Herrens födelse i Betlehem påminna oss om vår egen födelse i dopet till ett liv i Gud.

+ Ärkebiskop Gabriel,
den Ekumeniske Patriarkens Exark

S:t Alexander Nevskijkatedralen
Paris, 25 december 2006/7 januari 2007

Retour haut de page
SPIP